Pasaż - promocje
 
BELKIN Casual Back Pack 15.6" BELKIN Casual Back Pack 15.6"
Cena: 146,00 zł zł
Pasaż  »  Książki  »  Kalendarze  »  Kalendarz sezonowy 2011/2012 FC Barcelona
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Kalendarze - Kalendarz sezonowy 2011/2012 FC Barcelona
Kalendarz sezonowy 2011/2012 FC Barcelona

Kalendarz sezonowy 2011/2012 FC Barcelona

Cena:
27,80 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Kalendarze - Kalendarz sezonowy 2011/2012 FC Barcelona
Kalen­darz sezo­nowy FC Bar­ce­lona, to kolejny wyjąt­kowy pro­jekt Fan Club Barca Pol­ska oraz FCBooks.pl. O jego uni­kal­no­ści świad­czy fakt, iż jest to pierw­szy w Pol­sce pił­kar­ski kalen­darz sezonowy! Nie jest to jed­nak zwy­kły kalen­darz - zawiera bowiem naj­lep­sze zdję­cia pił­ka­rzy FC Bar­ce­lony i nie tylko! Przej­rzy­ste kalen­da­rium z pew­no­ścią będzie słu­żyło każ­demu kibi­cowi przez cały rok pełny emo­cji. Emo­cji w bar­wach blau­grana! Warto dodać, że w kalen­da­rium zazna­czone są wszyst­kie spo­tka­nia FC Bar­ce­lony, wraz z prze­ciw­ni­kiem oraz sta­dio­nem na któ­rym roz­gry­wany jest mecz. Poza La Liga, kalen­darz zawiera także infor­ma­cje o ter­mi­na­rzach Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla! Tym razem nikomu już nie zda­rzy się zapo­mnieć o meczu lub zasta­na­wiać się czy gramy na wyjeź­dzie, czy na Camp Nou. A dla tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych. nie zabra­kło nawet zazna­czo­nych uro­dzin zawod­ni­ków Barcy! Kalen­darz jest duży, bo aż 48x33cm, w ukła­dzie pozio­mym, zawiera 14 obra­ca­nych kart (12 kalen­da­riów, okładka + tył), wyko­nany jest w naj­wyż­szej dostęp­nej na rynku jako­ści, w peł­nym kolo­rze, na papie­rze kre­do­wym. Zna­ko­mi­cie spraw­dzi się czy to domu nad biur­kiem, w pracy, czy wszę­dzie tam, gdzie chcie­li­by­śmy, by sami zawod­nicy przy­po­mi­nali nam przez cały sezon o naj­waż­niej­szych roz­gryw­kach w tym roku
Podobne do: Kalendarze - Kalendarz sezonowy 2011/2012 FC Barcelona
Kalendarz Barwy przyrody 2013
Podkładka- miasta Polski
Kalendarz wieloplanszowy - Żaglowce 2010
Kapliczki Kalendarz 2013