Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Odæywki zwiźkszaj±ce wytrzyma³o¶ę - OLIMP ZMA 60 kaps
OLIMP ZMA 60 kaps

OLIMP ZMA 60 kaps

Cena:
39,68 z³ brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Odæywki zwiźkszaj±ce wytrzyma³o¶ę - OLIMP ZMA 60 kaps
Olimp ZMA jest suplementem diety zawierajcym unikalny ukad chelatowanych aminokwasami pierwiastków : cynku i magnezu oraz witaminy B6 . Olimp ZMA to naturalna niesterydowa anaboliczno-antyoksydacyjna formua. Poszczególne substancje wchodzce w skad tego suplementu s niezbdne do codziennej ochrony organizmu przed szkodliwymi skutkami przeci¼e, zwizanymi z intensywnym wysikiem fizycznym, brakiem aknienia, chorobami i urazami oraz tzw. stresem oksydacyjnym. Olimp ZMA wpywa na zwikszenie poziomu i aktywnoci testosteronu, podnosi poziom IGF-I oraz leptyny, które s odpowiedzialne za lepsze wykorzystanie energii, zwikszenie wydolnoci i siy organizmu. Olimp ZMA zmniejsza katabolizm biaek, wspomaga wzrost masy miniowej, zapobiega skurczom mini, agodzi bóle zwizane z przetrenowaniem. Olimp ZMA przeciwdziaa uci¼liwym skutkom przetrenowania, wspomaga regeneracj organizmu, zapobiega wystpieniu stresu oksydacyjnego. Ponadto zwiksza koncentracj i przyczynia si do gbokiego, relaksujcego snu. Zapotrzebowanie na cynk i magnez oraz witamin B6 wchodzce w skad, wzrasta wraz ze wzmo¼on aktywnoci fizyczn. Olimp ZMA polecane jest dla sportowców wszystkich dyscyplin oraz dla ludzi aktywnych fizycznie. CYNK Cynk - dziaa w naszym organizmie jak policjant kierujcy ruchem. Nadzorujc prac systemów enzymatycznych, wpywa na wiele procesów przemiany materii. Jest skadnikiem wielu enzymów, które s odpowiedzialne za kilka tysicy zada: od wzrostu komórek do wytwarzania testosteronu (hormonu pciowego). Cynk jest magazynowany w organizmie w niewielkich ilociach, dlatego zachodzi potrzeba regularnej jego dostawy. Jeli chocia¼ tylko przez tydzie bdzie go za mao, spowalnia si rozwój mini i sabnie system immunologiczny (mo¼liwo przeciwstawiania si chorobom). Cynk jest niezbdny w syntezie biaka i przy wytwarzaniu DNA. Wspomaga powstawanie insuliny (hormonu trzustki, potrzebnego do regulacji przemiany cukrów). Odgrywa wa¼n rol w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej. Zapewnia prawidowy rozwój narzdów rozrodczych oraz czynno prostaty. Reguluje zdolno skurczu mini. Wedug najnowszych bada, cynk korzystnie wpywa na czynno mózgu oraz na skuteczno leczenia schizofrenii. Przyspiesza gojenie si ran, pomaga w leczeniu dolegliwoci zwizanych z przerostem prostaty, a tak¼e mo¼e by po¼yteczny w leczeniu bezpodnoci. Cynk obni¼a poziom cholesterolu w organizmie, korzystnie wpywa na proces wzrostu i sprawno umysow, mo¼e pomóc w leczeniu niektórych zaburze umysowych. Przywraca uczucie smaku i usuwa biae plamki z pytek paznokci. Z dowiadcze wynika, ¼e niejednemu m¼czynie, który ma zaburzenia potencji, mog znacznie pomóc dodatki ¼ywieniowe z cynkiem i witamin B6 . Wanie z tego powodu, szczególnie m¼czyni powinni zadba o odpowiedni poziom cynku w organizmie - niezale¼nie od tego, czy maj problemy z prostat, czy te¼ nie. Podawanie cynku i magnezu osobom starszym wpywa korzystnie na ich samopoczucie. Kobiety,które maj nieregularne miesiczki,powinny zastosowa suplementy cynkowe , zanim lekarz zaleci im kuracj hormonaln. Gównym zagro¼eniem ludzi mieszkajcych w du¼ych miastach jest oów i kadm, które dostaj si do powietrza z rur wydechowych samochodów oraz z dymu papierosowego. Przy zmniejszonej iloci cynku organizm pobiera wicej oowiu i kadmu, ale jest te¼ odwrotnie: za¼ywajc cynk mo¼na zmniejszy pobór tych trujcych substancji. Cynk stanowi wic ochron przed szkodliwym dziaaniem zanieczyszczonego rodowiska. Sportowcy potrzebuj wicej cynku ni¼ wynosi przecitne zapotrzebowanie, poniewa¼ trac do du¼o tego pierwiastka podczas treningów i zawodów. Sporo cynku znajduje si w misie, w owocach morza (ryby, kraby itd.) oraz w jajkach. Inne dobre róda cynku to kieki pszenicy, dro¼d¼e piwne, pestki dyni, mleko i musztarda. Dzienna dawka cynku dla dorosych m¼czyzn zalecana przez Urzd ds. ywnoci i Leków (Food and Drug Administration - FDA) w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 mg. Pewne badania wykazay, ¼e przecitny amerykaski posiek dostarcza tylko poow tej iloci (8,6 mg).W Polsce niestety sytuacja przedstawia si podobnie. Wa¼ne informacje dotyczce suplementacji cynkiem : dodatki ¼ywieniowe zawierajce cynk zwikszaj zapotrzebowanie na witamin A lub beta karoten, poniewa¼ cynk dziaa najlepiej razem z witamin A, wapniem i fosforem. w niektórych suplementach cynk wystpuje w postaci glukonianu lub siarczanu. W innych, bardziej nowoczesnych - w formie chelatowej. Jest to najlepszy sposób przyjmowania cynku , ze wzgldu na fakt, ¼e organizm t wanie form przyswaja najlepiej. jako dodatek ¼ywieniowy polecana jest dzienna dawka 15 mg cynku , u sportowców mo¼e ona wzrosn nawet do 50 mg. wiksze zapotrzebowanie na cynk wystpuje u osób chorych na cukrzyc i alkoholików. granic toksycznoci w literaturze fachowej opisuje si ró¼nie: bd 150 mg dziennie, bd 500 mg dziennie (powy¼ej tej iloci cynk mo¼e spowodowa zatrucie). MAGNEZ Czsto w literaturze medycznej magnez nazywa si pierwiastkiem ¼ycia. Nazwa ta zda si sugerowa wa¼n rol magnezu w organizmie i jego wyjtkowe znaczenie w procesach ¼yciowych. I tak jest w istocie, cho nauka wie o tym stosunkowo od niedawna, od chwili, gdy zosta rozszyfrowany mechanizm fotosyntezy. Wykryto bowiem, i¼ w chlorofilu, bez którego jest niemo¼liwe istnienie rolin, a co za tym idzie - zwierzt i czowieka, znajduje si wanie magnez , który uczynnia proces fotosyntezy. Fakt ten pobudzi nauk do wnikliwych bada nad rol magnezu dla zdrowia, a wyniki tych docieka okazay si do tego stopnia znaczce, i¼ w wiecie medycznym powicono temu pierwiastkowi wiele midzynarodowych konferencji i powstaa ogromna literatura przedmiotu. Na gruncie polskim przede wszystkim prof. Julian Aleksandrowicz zaj si upowszechnianiem znaczenia magnezu oraz torowaniem drogi do studiów nad zastosowaniem tego pierwiastka do celów leczniczych. Magnez katalizuje wiele procesów ¼yciowych w ustroju, jest czynnikiem wzrostu, dziaa tonizujco, jest czynnikiem regenerujcym ¼ywe komórki, przywraca równowag psychiczn i ukadu nerwowego, nerwu trójdzielnego, ukadu wspóczulnego, drenuje wtrob powikszajc ilo wydzielanej ¼óci, jest antyseptykiem wewntrznym i zewntrznym, regulatorem równowagi wapniowej, a w zale¼noci od okolicznoci mo¼e by antagonist wapnia, wzmacnia reakcje obronne organizmu, zwalcza uczulenia, zwalcza procesy starzenia si, zwalcza podatno organizmu na powstawanie nowotworów, zwalcza mia¼d¼yc i zakrzepy, dziaa profilaktycznie na zapalenie ¼y w sytuacjach pooperacyjnych, po poogach, przywraca moczowi odczyn kwany, gdy¼ obni¼a alkaloz krwi. Magnez bierze udzia w procesie termoregulacji, rozpuszcza kamienie nerkowe, wzmacnia ukad sercowo-naczyniowy, stabilizuje ukad chromosomalny, zmniejsza toksyczno jonów cynku, uatwia wydalanie oowiu z organizmu, co chroni przed oowic, wspódziaa z ¼elazem dwuwartociowym, który jest centralnym jonem czsteczki hemoglobiny, wspódziaa z glikolem, który odtwarza upoledzon sekwencj aminokwasów w lipidowych osonkach mielinowych u chorych na SM, dziaa przeciwstresowo, przeciwanafilaktycznie, przeciwzapalnie ,ochrania przed promieniowaniem jonizujcym, pobudza fagocytoz, dziaa relaksujco i znieczulajco. Magnez osabia arterioskleroz i obni¼a poziom cholesterolu, dziaa odtuszczajco, chroni przed uszkodzeniem minia sercowego, utwardza wod pitn czynic j zdrowsz i korzystn dla niedocinieniowców niezale¼nie od wieku, dziaa korzystnie przy biaaczkach i przy hemoroidach, usuwa nieprzyjemny zapach potu, a czsto i skurcze w nogach, usprawnia prac gruczoów wydzielania wewntrznego, a wic tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnercza itp. Magnez agodzi i uspokaja bezsenno i zdenerwowanie, dziaa przeciwwymiotnie i przeciwbiegunkowo, przywraca wewntrzny spokój organizmowi, broni organizm przed zaka¼eniami, reguluje prac przewodu pokarmowego, dziaa korzystnie na proces krzepnicia krwi, na powstanie estrogenów, przeciwdziaa schorzeniom pcherza moczowego, zapaleniom prostaty i jej przerostowi, normalizuje funkcjonowanie trzustki i woreczka ¼óciowego, przeciwdziaa zaburzeniom wzrostu u modzie¼y, zaburzeniom u kobiet karmicych. Ludziom zdrowym zaleca si 35 mg dziennie magnezu dla m¼czyzn, 30 mg dla kobiet (karmice i w ci¼y - 45mg). Wprawdzie sam organizm jest producentem magnezu , o czym wiadczy fakt, i¼ wydala tego pierwiastka wicej ni¼ pobiera, nie mniej jednak nale¼y dba o to, by wraz z po¼ywieniem nasz ustrój otrzymywa potrzebn mu dawk magnezu . Do artykuów spo¼ywczych bogatych w magnez nale¼: kakao, czekolada, migday, orzechy, soja, jczmie, mka pszenna razowa, kukurydza, ry¼. Pokarmy o umiarkowanej iloci magnezu : makrele, ososie, ledzie, makaron, mka pszenna, banany, rodzynki, suszone liwki, suszone brzoskwinie, groch, selery, ziemniaki w skórce. Wzgldnie ubogie w magnez : cielcina, woowina, nerki, halibut, jabka, gruszki, winogrona, winie, melony, liwki, pomaracze, brzoskwinie, brokuy gotowane, kapusta, grzyby, cebula, rzodkiewka, saata, pomidory, ogórki, jaja, mleko, mietana, maso. Magnez wystpuje równie¼ w zioach, a jego bogatszym ródem s m.in. wrotycz, fioek trójbarwny, przytulia biaa, przelot zocisty, bobrek trójlistny, korze czarnego dzikiego bzu, dzika ró¼a. Niedobór magnezu powoduje liczne zaburzenia i choroby organizmu i objawia si nadmiern pobudliwoci nerwowo - miniow,skonnoci do drgawek, pewnymi zaburzeniami ukadu nerwowego, zaburzeniami dotyczcymi serca i naczy krwiononych. Niedobór magnezu sprzyja chorobom psychicznym, nerwicowym, neurologicznym, stanom skurczowym, padaczkom, drgawkom. Skutki niedoboru s grone i niekiedy, zwaszcza jeli nie nastpio w por rozpoznanie, mog prowadzi do kalectwa, a nawet by przyczyn zgonu! Z mniej ostrych, ale dokuczliwych objawów wystpuj: poranne zmczenie nawet po wielu godzinach snu, pocenie si w nocy, nieprzyjemne sny lub bezsenno, arytmia serca, bóle stawów, dzise, zbów, wra¼liwo na zmiany pogody, mrowienie w nogach i rkach, drgania powiek, utrata równowagi, nage zawroty gowy, wypadanie wosów, próchnica zbów, amanie si paznokci, bóle gowy, zmczenie, trudnoci w skoncentrowaniu myli, zmienno nastroju, osabienie ukadu odpornociowego. Alkohol zwaszcza w nadmiarze, przyczynia si do utraty magnezu , a jego przyswajanie staje si utrudnione w przypadkach nadmiernego spo¼ywania witaminy D, wapnia i biaka. Zapas magnezu w organizmie wyczerpuje si w nadczynnoci nadnerczy i przytarczyc. Przyswajanie magnezu utrudnia wiele rodków farmaceutycznych. Dla organizmu równie¼ szkodliwy jest nadmiar magnezu . W wikszych ilociach wykazuje on waciwoci toksyczne, nadto hamuje odkadanie wapnia w organizmie. Lekarz zapisujcy pacjentowi magnez staje wic przed delikatnym problemem. Nie ma obawy przedawkowania magnezu za porednictwem codziennego po¼ywienia, bowiem nasza powszednia dieta jest uboga w ten pierwiastek i raczej nale¼y dokada stara, by tak dobiera produkty spo¼ywcze, aby dostarcza ustrojowi konieczn ilo magnezu . Na naszym stole goszcz produkty oczyszczone, rafinowane, a wic niekiedy niemal zupenie pozbawione tego pierwiastka. Klasycznym przykadem jest sól u¼ywana w kuchni. Poniewa¼ zwizki magnezowe powoduj zawilgocenie soli kuchennej, tote¼ przyj si zwyczaj jej rafinowania i rugowania z niej tego nadzwyczaj cennego pierwiastka. Bardzo wiele magnezu, bo a¼ 78 %, traci oczyszczone ziarno zbó¼,fasolka szparagowa przerobiona na konserw traci 56 %. Biay cukier zawiera 200 razy mniej magnezu ni¼ ciemna melasa. Na niedobór magnezu nara¼eni s mieszkacy okolic, gdzie wystpuje woda mikka. Ma ona niekorzystny wpyw na serce. Natomiast woda twarda, dolomitowa, zawierajca w przybli¼eniu dwa razy wicej wapnia ni¼ magnezu , ma dobroczynny wpyw na serce. Ludzie korzystajcy z wody twardej maj na ogó ni¼sze cinienie krwi, powolniejszy rytm serca, oraz ni¼szy poziom cholesterolu od konsumentów wody mikkiej, nadto ich cinienie wraz z wiekiem nie wzrasta. WITAMINA B6 Witamina B6 jest nazywana pirydoksyn, ale waciwie oznacza ca grup zwizków. Obecnie znamy sze biologicznie aktywnych form witaminy B6 , wród których poza pirydoksyn znajduje si m.in. pirydoksal i pirydoksamina. S one rozpuszczalne w wodzie,a ich nadmiar jest wydalany przez organizm z moczem. Witamina B6 jest wszechobecna i spenia wiele ró¼nych zada. Przede wszystkim bierze udzia w przemianie aminokwasów, czyli skadników biaka. Uatwia rozkad biaka na aminokwasy, stwarzajc kwane rodowisko. Wczajc si w ró¼ne procesy biochemiczne,umo¼liwia przeksztacanie aminokwasów w inne aminokwasy, aminokwasów w wglowodany lub tuszcze, dziki czemu nasze ciao magazynuje energi. Umo¼liwia przemian tuszczów i wglowodanów. Witamina B6 uczestniczy w tworzeniu takich zwizków biakowych jak enzymy, które aktywizuj procesy organiczne, oraz hormony i hemoglobina. Bierze udzia w powstawaniu prostaglandyn regulujcych midzy innymi cinienie krwi, skurcze mini i prac serca. Witamina B6 zapewnia prawidowe funkcjonowanie ukadu nerwowego,gdy¼ ma wpyw na wytwarzanie substancji odgrywajcych tu wa¼n rol, czyli serotoniny, dopaminy czy kwasu amino-masowego. Obecno witaminy B6 zwiksza te¼ odporno organizmu i agodzi skutki uboczne niektórych leków, na przykad tych, które s stosowane w leczeniu nowotworów. Wspomaga leczenie nerek, gdy¼ zmniejsza nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, co zapobiega tworzeniu si kamieni nerkowych. Stosuje si j równie¼ w leczeniu astmy, a tak¼e w schorzeniach neurologicznych, gdy¼ pomaga w zwalczaniu dolegliwoci bólowych i zesztywnie wystpujcych w tzw. zespole cieni nadgarstka i doni. Przypuszcza si równie¼, ¼e mo¼na j wykorzystywa do agodzenia objawów zespou napicia przedmiesiczkowego, a wic depresji, dra¼liwoci, bolesnoci piersi, bólów gowy. Niedostateczna ilo witaminy B6 przejawia si zaburzeniami w funkcjonowaniu caego organizmu. Przede wszystkim obserwujemy ró¼norodne nieprawidowoci w ukadzie nerwowym, a wic na przykad drgawki czy depresj. Odczuwamy apati, bezsenno, ogólne pogorszenie samopoczucia, obni¼enie sprawnoci procesów mylowych, a tak¼e zapalenia nerwów. W wyniku braku witaminy B6 zmniejsza si odporno na infekcje. Zewntrznymi objawami gbokiego niedoboru witaminy B6 s stany zapalne skóry przypominajce pelagr, ojotokowe zmiany na twarzy, podra¼nienie jzyka i bon luzowych jamy ustnej. Zmiany te s bardzo podobne do objawów wywoywanych brakiem lub niedoborem kwasu nikotynowego,czy te¼ ryboflawiny. Pojawia si tak¼e niedokrwisto, gdy¼ produkcja hemoglobiny w organizmie jest niewystarczajca. Ulega zaburzeniu prawidowe funkcjonowanie nerek, co mo¼e prowadzi do tworzenia si kamicy nerkowej. Czciej odczuwamy zmczenie, a nawet nudnoci i odruchy wymiotne. U dzieci brak witaminy B6 lub trudnoci w jej przyswajaniu prowadzi do drgawek, opónie umysowych i nieprawidowoci w budowie koci oraz zaburze padaczkowych. Niemowlta, które nie otrzymuj dostatecznej iloci witaminy B6 w po¼ywieniu, staj si dra¼liwe i paczliwe. Zaobserwowano tak¼e niedobór witaminy B6 u osób, które przeszy zawa serca, co mo¼e nasuwa wniosek, ¼e jej brak mo¼e prowadzi do zaburze funkcjonowania minia sercowego. Przypuszcza si, ¼e ma to zwizek z wystpujcym wówczas podniesieniem poziomu homocysteiny, który wystpuje przy zbyt maej iloci witaminy B6 w organizmie. Naukowcy przypuszczaj równie¼, ¼e brak witaminy B6 mo¼e zwiksza ryzyko powstawania nowotworów. Zwikszone zapotrzebowanie na witamin B6 odczuwaj dzieci, modzie¼, kobiety (szczególnie w ci¼y oraz te, które przyjmuj rodki antykoncepcyjne), osoby starsze, ludzie bdcy na cisej diecie ,a tak¼e ci,którzy spo¼ywaj du¼e iloci tuszczów i cukrów. Jej niedobór powinni równie¼ uzupenia ludzie nadu¼ywajcy alkoholu, gdy¼ prowadzi on do osabienia wtroby, a tym samym utrudnia przemian witaminy B6 . Tej witaminy brakuje tak¼e palcym papierosy, gdy¼ tyto obni¼a ilo witaminy B6 we krwi. Szczególnie zaleca si stosowanie witaminy B6 osobom nara¼onym na promieniowanie, pacjentom chorym na serce, na nerki,przyjmujcym leki nowotworowe, przeciwko astmie, leczonym takimi rodkami, jak pochodne amfetaminy, chloropromazyna, rezerpina. Mo¼na za¼ywa dodatkowe dawki tej witaminy przy osabionym systemie nerwowym oraz w okresach wyt¼onej pracy umysowej, aby uatwi koncentracj uwagi i sprawno umysu. Podczas przyjmowania witaminy B6 trzeba jednak pamita o tym, ¼e jest ona toksyczna i mo¼e nam zaszkodzi. Zbyt du¼a ilo powoduje niekorzystne objawy w ukadzie nerwowym, a wic brak koordynacji mini, zwyrodnienia tkanki nerwowej, sabo mini, niepewny chód, uczucie mrowienia. Nadmiar tej witaminy ma tak¼e niekorzystny wpyw na obecno aminokwasów we krwi. Dlatego te¼ witamin B6 powinno si stosowa pod kontrol lekarza, tym bardziej ¼e niektóre z tych zmian s nieodwracalne. Witamina B6 znajduje si w wielu produktach ¼ywnociowych. Najwicej jest jej w misie, rybach, drobiu, jajkach, mleku i dro¼d¼ach. Dobrym ródem tej witaminy s warzywa, takie jak kapusta, groszek zielony, kalafiory, marchew, szpinak, ziemniaki. Wystpuje w du¼ej iloci w zbo¼ach (szczególnie kiekach pszenicy), ziarnach soi, fasoli, orzeszkach ziemnych. Warto tu wspomnie, ¼e zawarto witaminy B6 waha si w poszczególnych produktach w zale¼noci od sposobu ich przygotowywania. Tak wic o wiele wicej bdzie jej w ziarnach, nie oczyszczonej mce z grubego przemiau, otrbach i zarodkach ni¼ w biaych bueczkach pozbawionych tej substancji podczas przetwarzania. Aby zapobiec jej stratom, nie zaleca si wylewa wywaru z przygotowywanych potraw,gdy¼ podczas obróbki cieplnej rozpuszcza si ona w wodzie. ródo informacji na temat magnezu : Jadwiga Górnicka "Apteka natury" ródo informacji na temat witaminy B6 : artyku Barbary Michalik Dziaanie suplementu anaboliczno-antyoksydacyjnego Olimp ZMA : podnosi poziom testosteronu o 43,7% podnosi poziom IGF-1 o 25,1% powoduje ponad 2,5-krotny (250 %) wzrost siy zmniejsza poziom kortyzolu przez co wpywa na zmniejszenie katabolizmu wspomaga regeneracj wspomaga wzrost masy miniowej zwiksza wydatnie wytrzymao zapobiega skurczom miniowym zwiksza koncentracj przyczynia si do gbokiego i zarazem relaksujcego snu Warto od¼ywcza 1 kapsuki suplementu anaboliczno-antyoksydacyjnego zwikszajcego poziom testosteronu Olimp ZMA 930 mg Warto energetyczna 2,00 kJ (0,48 kcal) Biako 0,00 g Tuszcz 0,00 g Wglowodany 0,12 g 1 kapsuka suplementu anaboliczno-antyoksydacyjnego zwikszajcego poziom testosteronu Olimp ZMA zawiera % realizacji zalecanego dziennego spo¼ycia Cynk 10 mg 20% Magnez 150 mg 50% Witamina B6 3,5 mg 175% Dawkowanie suplementu anaboliczno-antyoksydacyjnego zawierajcego chelatowany aminokwasami cynk , magnez oraz witamin B6 - Olimp ZMA : m¼czyni - 3 kapsuki dziennie kobiety - 2 kapsuki dziennie od 30-60 minut przed snem (najlepiej na pusty ¼odek) podczas bardzo intensywnych i ci¼kich wicze zaleca si stosowanie dodatkowej dawki (2-3 kapsuki ) okoo 1 godziny przed treningiem. 1 kapsuka suplementu anaboliczno-antyoksydacyjnego Olimp ZMA zawiera : cynk (Monomethionine/ Aspartate) - 10mg magnez (Aspartate)-150 mg witamina B6 -3,5 mg Uwaga ! : Nie nale¼y czy z pokarmami zawierajcymi zwizki wapnia, który jest naturalnym blokerem w stosunku do cynku! Producent suplementu anaboliczno-antyoksydacyjnego zwikszajcego poziom hormonów anabolicznych, w tym testosteronu - ZMA : OLIMP Zobacz wszystkie suplementy i od¼ywki marki Olimp
Podobne do: Odæywki zwiźkszaj±ce wytrzyma³o¶ę - OLIMP ZMA 60 kaps
SAN V12 Turbo 625g
Olimp Taurine 1500 Mega Caps - 300 kaps
OLIMP ZMA 120 kaps
Nutrend Unisport - 1000ml - cytryna