Pasaż - promocje
 
Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m
Cena: 16,00 zł zł
Pasaż  »  Biznes  »  Urządzenia sklepowe  »  Czytniki kodów kreskowych  »  Sprawdzarka cen Elzab RL
Czytniki kodów kreskowych - Sprawdzarka cen Elzab RL
Sprawdzarka cen Elzab RL

Sprawdzarka cen Elzab RL

Cena:
1.460,01 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Czytniki kodów kreskowych - Sprawdzarka cen Elzab RL
Sprawdzarka RLT nowej generacji sprawdzarek ELZAB to wersja zaprojektowana do komunikacji z komputerem i systemem zarz?dzaj?cym z wykorzystaniem transmisji RS232. Jej podstawowa funkcja to sprawdzanie i wy?wietlania ceny towaru, ale dzi?ki nowoczesnej konstrukcji i zastosowaniu du?ego wy?wietlacza graficznego ma szerokie mo?liwo?ci graficznej prezentacji informacji zwi?zanych z towarem, reklam, czy akcji promocyjnych plac?wki handlowej. Sprawdzarka RLT korzysta z bazy towarowej, kt?ra znajduje w pami?ci sprawdzarki. Mo?e zapami?ta? 65535 PLU.Odczyt kod?w kreskowychW sprawdzarce zastosowano czytnik liniowy typu linear imager, co stanowi rozwi?zanie ekonomiczne, ale wymagaj?ce odpowiedniego ustawienia towaru. Rozwi?zanie polecane do plac?wek handlowych o niewielkim nat??eniu ruchu.Mo?liwo?? do??czenia czytnika zewn?trznegoGdy wiele towar?w w plac?wce posiada du?e gabaryty i odczyt kodu przez zabudowany czytnik jest utrudniony lub niemo?liwy, do sprawdzarki mo?na podpi?? czytnik r?czny.D?wi?kowe odtwarzanie cenAbsolutna nowo?? w tego typu urz?dzeniach.Konstrukcja nowej linii sprawdzarek umo?liwia odtwarzanie d?wi?kowe ceny towaru. Mo?liwe jest ustawienie g?osu ?e?skiego lub m?skiego. Ta zaleta stanowi nieocenion? pomoc dla os?b maj?cych problem z odczytaniem ceny z wy?wietlacza.Wy?wietlaczW sprawdzarce zastosowano kolorowy, pod?wietlany wy?wietlacz graficzny TFT 4,3 ?? o rozdzielczo?ci 480x272. Wyrazisty, przyjazny dla oka obraz o wysokiej jako?ci znacznie rozszerza mo?liwo?ci sprawdzarki.Na wy?wietlaczu mo?e by? prezentowana grafika zach?caj?ca do odczytania ceny na produkcie,Wy?wietlacz umo?liwia r?wnie? wy?wietlanie grafik reklamowych w czasie, gdy sprawdzarka znajduje si? w stanie gotowo?ci.Komunikacja z systemem komputerowymSprawdzarka RLT komunikuje si? z komputerem i systemem zarz?dzaj?cym z wykorzystaniem transmisji RS232. Baza towarowa jest przesy?ana do sprawdzarki z programu zarz?dzaj?cego.Je?eli w programie magazynowym nast?puje zmiana, np. dodanie nowego towaru czy zmiana ceny, zaktualizowane dane musz? by? ka?dorazowo przes?ane do sprawdzarki.Monta?Sprawdzarki s? przystosowane do mocowania na ?cianie lub s?upie. S?u?y do tego p?yta mocuj?ca. Pozwala ona r?wnie? na mocowanie sprawdzarki na uchwycie lub wysi?gniku. Rozstaw dodatkowych otwor?w jest dostosowany do rozstawu uchwyt?w popularnych w handlu.ZasilanieNiezb?dnym wyposa?eniem sprawdzarek s? zasilacze i modu?y zasilania. Sprawdzarki RLT mo?na zasila? lokalnie lub zdalnie przez kabel komunikacyjny. Ka?da sprawdzarka wyposa?ona jest w gniazdo zasilania dedykowane do zasilacza sieciowego 33V 1,6A. W instalacjach z jedn? sprawdzark? polecan? metod? zasilania jest zastosowanie lokalnego zasilacza sieciowego 33V 1,6A. W rozbudowanych instalacjach z wi?ksz? ilo?ci? sprawdzarek mo?na zastosowa? Modu? zasilania MZAS do sieci RS232 wraz zzasilaczem sieciowym MZAS 33V 1,6A
Podobne do: Czytniki kodów kreskowych - Sprawdzarka cen Elzab RL
Czytnik kodów kreskowych Honeywell MS5145
Czytniki kodów kreskowych Motorola DS9808
Honeywell VoyagerBT 9535, BT, 1D, USB, czarny-KURIER od 18zł
Czytnik kodów kreskowych Metrologic Voyager MS 9520