Pasaż - promocje
 
Pasaż  »  Książki  »  Biznes, ekonomia  »  Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad. Wydanie 4
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Biznes, ekonomia - Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad. Wydanie 4
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad. Wydanie 4

Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad. Wydanie 4

Cena:
159,00 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Biznes, ekonomia - Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad. Wydanie 4
Sprawozdaniefinansowe za 2011 rok po raz pierwszy według nowych zasad - praktycznyinstruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat orazzestawienia zmian w funduszu jednostki. Od początku 2011 r jednostki sektora finansów publicznych, będącejednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej ijednostkami samorządu terytorialnego prowadzą rachunkowość wedługnowych zasad, w oparciu o nowe plany kont i sporządzająsprawozdaniafinansowe według nowych wzorów. Autor, doświadczony praktyk: omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych - od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiągrachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady,przebieg, rozliczenie) szczegółowo charakteryzujeposzczególne części sprawozdania wzbogacając komentarz podpowiedziami zpraktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji , przedstawia algorytmy przejścia z sald lub obrotów poszczególnych kont na odpowiadające im pozycje sprawozdania finansowego uwzględniając nowe, zmienioneplany kont obowiązujące w rachunkowości budżetowej, omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego według zmienionych zasad przedstawia także zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Książka opracowana w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. wsprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetupaństwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostekbudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszycelowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę pozagranicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861) RozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 25 października 2010 rw sprawiezasadrachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednosteksamorządu terytorialnego ( Dz. U. nr 208 poz. 1375) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Wojciech Rup - Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, posiadauprawnienia biegłego rewidenta. Od wielu lat zajmuje się zawodowokontrolą finansów publicznych, jest również autorem licznych publikacjiz zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej
Podobne do: Biznes, ekonomia - Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad. Wydanie 4
Tanker Register 2005
Designing Inclusion
Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia
Encyklopedia Marketingu